Ngày đăng: 14/04/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ

[Bcit]- Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp”.  

 

          Điều 2. Quy chế này áp dụng cho đào tạo Cao đẳng chính quy bắt đầu từ khoá 47, niên khoá 2013 - 2016.

          Điều 3. Các ông (bà) trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng Đào tạo