Ngày đăng: 15/04/2016

Thông báo quyết định về việc bổ sung biên chế khóa 49

[Bcit]-Thông báo quyết định về việc bổ sung biên chế lớp sinh viên hệ cao đẳng liên thông khóa 49

Bổ sung biên chế 17 sinh viên hệ cao đẳng liên thông chính quy vào các lớp khóa 49. Nội dung quyết định và danh sách kèm theo chi tiết tại file đính kèm./.

Quyết định 787c.

Quyết định 808d.

Phòng Đào tạo