Ngày đăng: 19/05/2016

Kế hoạch bế giảng, phát bằng tốt nghiệp Cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 47

[Bcit] - Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016; Nhà trường xây dựng kế hoạch Bế giảng, phát bằng tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp 36 tháng khoá 47 như sau:

- Thời gian: 9h 00ngày 20 tháng 5 năm 2016

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Dạy nghề Sơn Động

TT

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

1

9h00÷9h10

- Ổn định, Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

TT GDTX-DN SĐ

2

9h10÷9h20

- Khai mạc

TT GDTX-DN SĐ

3

 

9h20÷9h30

- Đọc các Quyết định: Điều kiện dự thi tốt nghiệp, Công nhận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo- Trường CĐKTCN

4

9h30÷9h40

- Đại diện Học sinh phát biểu cảm tưởng

Lớp QL-KDNN

5

9h40÷10h00

- Phát biểu của Lãnh đạo Trường CĐKTCN, Trung tâm GDTX-DN Sơn Động

Nếu có: ………

6

10h 00

- Bế mạc kết thúc buổi Lễ

- Phát bằng tốt nghiệp, Bảng điểm toàn khóa cho HSSV tại TT GDTX-DN Sơn Động.

TT GDTX-DN SĐ

     Trên đây là kế hoạch Lễ bế mạc, phát bằng tốt nghiệp hệ TCCN 36 tháng khoá 47. Đề nghị các Đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc trao đổi lại với phòng Đào tạo-Trường CĐKTCN để cùng phối hợp. 

Phòng Đào tạo