Ngày đăng: 18/07/2013

Thông báo về việc công nhận kết quả bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể lớp HSSV và học bổng học kỳ I năm học 2012 - 2013

          Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2012-2013;

         Căn cứ vào kết quả bình xét thi đua HSSV học kỳ I năm học 2012-2013 của các đơn vị trong nhà trường;

         Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên ngày 01/7/2013.

         Phòng Công tác học sinh thông báo tới toàn thể HSSV trong nhà trường kết quả bình xét của Hội đồng Thi đua, khen thưởng HSSV (có danh sách kèm theo).

         Học sinh, sinh viên nào có ý kiến khác thì phản ánh về Phòng Công tác học sinh trước ngày 26/7/2013, nếu sau thời gian quy định mọi trường hợp thắc mắc sẽ không được giải quyết và sau ngày 26/7/2013 Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức./. 

Danh sách học bổng

Danh sách khen thưởng

PCTHS