Ngày đăng: 26/08/2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC MÔN CHÍNH TRỊ HỆ CĐN, TCCN 24 THÁNG K48

Thông báo kế hoạch học môn chính trị đầu khóa 48

TT

Hệ

Lớp

Sĩ số

Giáo viên

Lịch học

Số tiết

Thời gian

Phòng học

1

Cao
đẳng nghề

Tất cả
các lớp

63

Giáp Thị Thanh Nga

90

7h00' - 11h05'
Bắt đầu từ ngày 03/9 - 28/9/2014

401B

2

TCCN 24 tháng

Tất cả
các lớp

31

Nguyễn Thanh Huyền

75

12h30' - 16h35'
Bắt đầu từ ngày 03/9 - 21/9/2014

201 C

Ghi chú:

     + Với hệ Cao đẳng nghề giáo viên bố trí kiểm tra kết thúc môn học ngay sau khi học xong chương trình.

     + Hệ TCCN 24 tháng thi theo lịch của phòng Đào tạo.

Phòng Đào tạo