Ngày đăng: 29/09/2014

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm ( năm học 2013 - 2014) Khóa 46, 47 các hệ

Quyết định điểm rèn luyện học kỳ II và cả năm ( năm học 2013 - 2014) Khóa 46, 47 các hệ chính qui

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số: …../QĐ-CĐKTCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 24 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm (năm học 2013-2014) Khóa 46, 47 các bậc hệ chính qui

          Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và Trường Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

          Căn cứ Quyết định 26/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế Công tác HSSV trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;

          Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-CĐKTCN ngày 09/09/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về tiêu chí đánh giá, thang điểm và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV;

          Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 23/9/2014 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

          Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Học sinh,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Nay công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm (năm học 2013-2014) của 523 HSSV Khóa 46 và 682 HSSV Khóa 47 các bậc hệ chính qui (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Kết quả rèn luyện của từng HSSV học kỳ II và cả năm (năm học 2013-2014) là một trong những tiêu chuẩn để xét học bổng, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, được lưu trong hồ sơ quản lý HSSV và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng HSSV khi ra trường.

          Điều 3.Các ông: Trưởng phòng Công tác Học sinh, Trưởng các phòng, khoa, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Trang Web trường;

- Lưu: VT, CTHS.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đặng Thanh Thủy

Kết quả điểm rèn luyện xem tại đây!

Phòng công tác học sinh