Ngày đăng: 14/10/2013

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬTCÔNG NGHIỆP

Số: 463/KH-CĐKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Bắc Giang, ngày 15  tháng 4   năm 2014                         

KẾ HOẠCH

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

- Thực hiện công văn số 462/KTKĐCLGD- KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục KT&KĐCLGD- Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013; Căn cứ vào Bản tự đánh giá ĐBCL năm 2013.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2013- 2014. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013-2014 như sau:         

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc đánh giá một số hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giáo viên để tìm ra các mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại và đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế đó.

- Tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu của hoạt động đảm bảo chất lượng về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.  

- Làm cơ sở để bổ sung báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2013- 2014.

 2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo giải quyết các công việc chuyên môn của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014 đến từng cán bộ, giáo viên đều hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác này, để từ đó tham gia xây dựng quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.

- Thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung công việc và thời gian đã đề ra.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆNội

Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Đảm bảo chất lượng