Ngày đăng: 27/04/2015

Quyết định về việc công nhận các sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 được bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015

Quyết định về việc công nhận các sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 được bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận các sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 được bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015

HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

 Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế niên chế;

  Căn cứ Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 46 được bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các khoa đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức cho sinh viên bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo nội quy, quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức-Hành chính, các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Đào Tạo