Ngày đăng: 06/05/2015

Thông báo các môn thi tốt nghiệp cho HS-SV năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; Căn cứ đề xuất của các khoa chuyên môn về môn thi tốt nghiệp tương ứng cho từng hệ đào tạo năm học 2014-2015. Phòng Đào tạo thông báo môn thi tốt nghiệp cho các ngành (nghề) đào tạo thuộc các hệ cụ thể như sau:

I. Hệ Cao đẳng chính quy khoá 46:

1. Đối với những sinh viên làm Đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

Sinh viên bảo vệ Đồ án, khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng chấm và tham gia thi bố sung môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

2. Đối với những sinh viên không làm Đồ án, khoá luận tốt nghiệp sẽ tham gia thi 03 môn gồm:

+ Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;

+ Môn: Cơ sở ngành;

+ Môn: Chuyên ngành(gồm Lý thuyết + Thực hành);

II. Hệ TCCN 24 tháng khoá 47 TCCN 36 tháng khoá 46:

Học sinh dự thi 03 môn gồm: Chính trị; Lý thuyết tổng hợp và Thực hành nghề nghiệp;

III. Hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề khoá 46:

Học sinh, sinh viên dự thi 03 môn gồm: Chính trị; Lý thuyết nghề và Thực hành nghề.

Môn thi theo ngành, nghề Đào tạo xem chi tiết tại đây.

Phòng Đào Tạo