Ngày đăng: 12/05/2015

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ I, năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc công nhận kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của HSSV Học kỳ I, năm học 2014 - 2015

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng học sinh, sinh viên ngày 08 tháng 05 năm 2015.

          Phòng Công tác học sinh, sinh viên thông báo tới các Khoa đào tạo và học sinh, sinh viên nhà trường kết quả bình xét (danh sách kèm theo tại đây).

          Đề nghị các Khoa và HSSV có ý kiến thắc mắc thì phản ánh về Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15 tháng 05 năm 2015, sau thời gian trên Nhà trường sẽ ra quyết định chính thức công nhận./. 

 

Phòng TT-CTHS