Ngày đăng: 28/08/2015

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CHO HSSV KHOÁ 49

[Bcit] - Kế hoạch học tập đầu khóa của học sinh, sinh viên khóa 49 (Thực hiện từ ngày 31⁄8⁄2015)

TT

Thời gian

(Theo tiến độ đào tạo)

Hệ đào tạo

Nội dung học tập

Địa điểm

Ghi chú

1

Tuần 5

(Từ 31/8 - 06/9/2015)

Cao đẳng, Cao đẳng nghề, TCCN 24 tháng.

Thực hiện tuấn sinh hoạt ngoại khoá và kỹ năng mềm

Hội trường lớn

Theo lịch của phòng Đào tạo đã ban hành

TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng

Ôn tập văn hoá

Phòng học nhà C

Theo lịch của Trung tâm GDTHPT

2

Tuần 6

(Từ 07/9 - 13/9/2015)

Tất cả HSSV khoá 49

Thực hiện tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khoá

Hội trường lớn

Theo lịch của phòng Thanh tra - CTHSSV

3

Tuần 7 và 8             (Từ 14/9 - 27/9/2015)

Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, TCCN 24 tháng.

Bắt đầu học tập học kỳ I, năm học 2015-2016.

Các phòng học lý thuyết và TH

Theo TKB của phòng Đào tạo ban hành

TCCN 36 tháng và TCN 36 tháng

Tiếp tục ôn tập văn hoá

Phòng học nhà C

Theo lịch của Trung tâm GDTHPT

4

Từ tuần 9             (28/9 trở đi)

Tất cả HSSV khoá 49

Học tập theo TKB học kỳ I năm học 2015-2016

Các phòng học lý thuyết và TH

Theo TKB của phòng Đào tạo, TTGDTHPT

       Nội dung chi tiết xem tại đây!

Phòng Đào tạo