Ngày đăng: 21/02/2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2022

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: tại đây./.

Phòng TCHC-QT