Ngày đăng: 14/02/2023

Thông báo về việc thay đổi nội dung phần IV của Thông báo tuyển dụng số 2847⁄TB-CĐKTCN ngày 20⁄12⁄2022

Thông báo về việc thay đổi nội dung phần IV của Thông báo tuyển dụng số 2847⁄TB-CĐKTCN ngày 20⁄12⁄2022

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Phòng TCHC-QT