Ngày đăng: 03/11/2015

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

[Bcit] - Kế hoạch công tác hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục cho năm học 2015 - 2016

- Thực hiện công văn số 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/3/2013 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Căn cứ công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng5 năm 2013.                                                                      

-Căn cứ vào Bản tự đánh giá ĐBCL năm 2013 của Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

-Thực hiện công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 3 năm 2015 về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và THCN năm 2015,2016.

- Thực hiện công văn số 4850 BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 9 năm 2015 về “ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016”.  

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 như sau:        

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua việc đánh giá một số hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý, giáo viên để tìm ra các mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại và đưa ra phương hướng khắc phục những hạn chế đó.

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ban đầu ,bổ sung các hoạt động đảm bảo chất lượng về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý,  giảng viên,giáo viên.  

- Là cơ sở để bổ sung báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2015- 2016.

 2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo giải quyết các công việc chuyên môn của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Tuyên truyền rộng rãi kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 đến từng cán bộ, giáo viên đều hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác này, từ đó tham gia xây dựng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của trường ngày càng được nâng lên.

- Thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung công việc và thời gian đã đề ra.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây!

Phòng ĐBCL