Ngày đăng: 07/07/2014

Thông báo về quyết định miễn giảm học phí học năm học 2013 - 2014

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 cho HSSV các khóa 45, 46, 47 hệ chính qui

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về việc miễn, giảm học phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp ngày 12/6/2014 của Hội đồng xét miễn, giảm học phí Học kỳ II năm học 2013-2014 cho HSSV khóa 45, 46, 47 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; 

Nội dung quyết định xem tại đây 

Danh sách HSSV được miễn giảm học phí học kỳ I

Danh sách HSSV được miễn giảm học phí học kỳ II

Phòng công tác học sinh